Statut Fundacji Drukuj
autor: Karol Maluszkin  |  piątek, 18 grudnia 2009 02:53

Statut Fundacji „TERRA - TERRaz RAdzimowice"

 

Rozdział I Postanowienia ogólne


§1

Fundacja nosi nazwę Fundacja „TERRA -TERaz RAdzimowice"


§2

1. Fundacja „TERRA - TRRaz RAdzimowice" zwaną w dalszej części statutu Fundacją, została ustawiona przez fundatora Wiktora Grzegorza Urbańczyka i Władysławą Gil aktem notarialnym dnia 30.03.2010 sporządzonym przed Beatą Kopla-Kawka - notariuszem w Kancelarii Notarialnej w Kamiennej Górze z nr. Repetytorium A Nr 1343/2010.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Radzimowice.

4. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami.

5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

6. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dn. 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.

7. Fundacja może tworzyć oddziały, a także przystępować do spółek i fundacji.

8. Fundacja używa pieczęci określającej jej adres i siedzibę.

9. Nazwa własna Fundacji, jej pieczęć i logo są zastrzeżone.

10. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

 

Rozdział II Cele Fundacji i zasady działania

§3

Celami Fundacji są:

1. Promowanie wszelkich inicjatyw przyczyniających się do rozwoju miejscowości Radzimowice i jej okolic,

2. Ochrona dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego,

3. Badanie przeszłości oraz ludów z nią związanych,

4. Dokumentowanie i upowszechnianie historii i dziedzictwa górnictwa,

5. Rozwój turystyki, agro- i eko- turystyki,

6. Odkrywanie, dokumentowanie i odtwarzanie dawnych zawodów,

7. Promocję zdrowego stylu życia opartego na łączności z naturą i ochroną życia,

8. Ukazywanie wartości życia na wsi i życia rodzinnego.

9. Promocję kultury dnia codziennego,

10. Promowanie zasad tolerancji i pokoju pomiędzy różnymi narodami, kulturami i religiami.


§4

Fundacja realizuje cele statutowe za pomocą:

1. Działalności informacyjnej i wydawniczej.

2. Programów stypendialnych i stażów naukowych.

3. Działalności naukowej, badawczej i dokumentacyjnej.

4. Działalności edukacyjnej.

5. Działalności kulturotwórczej i artystycznej.

6. Działalności ekologicznej, ochrony środowiska i krajobrazu.

7. Działalności turystycznej, rekreacyjnej i sportowej

8. Współpracy międzynarodowej.

9. Współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej, osobami prawnymi i
fizycznymi, których działalność jest zbliżona z celami Fundacji.

10 Członkostwa w organizacjach polskich i zagranicznych, sieciach organizacji o celach
statutowych zbliżonych z celami fundacji.

 

 

Rozdział III Majątek I dochody Fundacji

 

§5
1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski, o wartości 39.000 zi (słownie trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte i pozyskane przez Fundację.

2. Środki na działalność Fundacji pochodzą z:

a. Darowizn, dotacji, spadków, zapisów poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne.

b. Dotacji od instytucji rządowych i pozarządowych, c. Dochodów, zbiórek i imprez publicznych,

d. Subwencji, grantów za źródeł krajowych i zagranicznych,

e. Dochodów z działalności gospodarczej,

f. Z odsetek bankowych,

3. Fundacja może prowadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych.

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, decyzję o jej rozpoczęciu podejmuje Zarząd.

5. Dochód z dzialności gospodarczej Fundacji jest w całości przeznaczony na realizację jej celów statutowych.

6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości swojego funduszu założycielskiego.


Rozdział IV Władze Fundacji

§6

Organami Fundacji są:

1. Zgromadzenie Fundatorów.

2. Zarząd Fundacji.

3. Rada Programowa zwana Gałęziami.

4. Rada Honorowa Fundacji.

Zgromadzenie Fundatorów

§7

1. Pierwszymi członkami Zgromadzenia Fundatorów są Fundatorzy.

2. Do kompetencji Zgromadzenia należy:

a. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji.

b. Ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Fundacji.

c. Wytyczanie kierunków działania Fundacji.

d. Decydowanie o rozdziale zgromadzonych środków.

e. Zatwierdzanie programów działania Fundacji i rocznego preliminarza kosztów Fundacji.

3. Prezes Fundacji ma prawo wnioskować o zwołanie posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów

4. Decyzje Zgromadzenia zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów.

5. W przypadku śmierci Fundatora, następcą będzie osoba wyznaczona testamentem, a w przypadku braku testamentu następcą zostanie najstarszy następny Fundatora, a w przypadku braku następnych, najstarszy ze spadkobierców.

 

Zarząd Fundacji

§8

1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z jednego do pięciu Członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów Fundacji.

2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

3. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji odwołania lub śmierci Członka Zarządu.

4. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:

a. Złożenia rezygnacji.

b. Nienależnego wypełniania obowiązków.

c. Istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

a. Kierowanie działalnością Fundacji i odpowiadanie za realizację jej celów.

b. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

c. Zarządzanie majątkiem Fundacji, łącznie z przyznawaniem darowizn, zapisów,

d. Tworzenie i likwidowanie przedstawicielstw, oddziałów, rad programowych, biur, zakładów, agencji i innych jednostek, placówek Fundacji w kraju i za granicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności organy i ich kompetencje.

e. Sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji i prowadzenie kroniki Fundacji.

f. Sporządzanie programów działania.

g. Opracowywanie rocznych preliminarzy finansowych Fundacji.

h. Ustalanie wielkość zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.

i. Podejmowanie wszystkich innych decyzji niezastrzeżonych dla innych organów Fundacji. 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Powołanie Pełnomocnika musi zostać zatwierdzono przez Zgromadzenie Fundatorów.

 

§9

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu w tym Prezesa. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia podpisuje jeden członek.

2. Zarząd ma prawo podejmować decyzje majątkowe do kwoty 39.000 zł (słownie trzydzieści dziewięć tysięcy). W przypadku decyzji majątkowych powyżej 39.000 zł wymagana jest Uchwała Zgromadzenia Fundatorów.

Rada Programowa

§10
Zarząd może powołać do działania ciała oplniotwórczo-doradcze w formie Rady Programowej zwanej tutaj Gałęzią lub Gałęziami. Gałąź może zostać powołana do jednego lub kilku zadań oddzielnie, zasady działania, cel, długość kadencji Gałęzi określa oddzielny regulamin ustalany przez Zarząd Fundacji.

Rada Honorowa Fundacji

§11

1. Do uhonorowania osób i instytucji wybitnie zasłużonych dla celów Fundacji Zarząd Fundacji przyznaie status Członków Rady Honorowej Fundacji zwanej dalej Radą.

2. Członkowie Honorowi zostają wpisani do Kroniki Fundacji.

3. Członkowie Rady mają prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

 


Rozdział V

Postanowienia Końcowe

 

§12

1. Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji. Zmiany te muszą być zatwierdzone przez Zgromadzenie Fundatorów.

2. Zmiany dotyczące celów działania Fundacji może podjąć jedynie Zgromadzenie Fundatorów.

3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

4. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji wraz z Fundatorami. 5. Likwidację przeprowadza Likwidator powołany przez Zgromadzenie Fundatorów. 6. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji przeznacza się na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych.

 

§13

Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.

 

Podpisy fundatorów
W.Urbańczyk
Gil Wiesława

 

Radzimowice
dnia 1 miesiąca Kwietnia Anno Domini 2010